Czym jest badanie PFO?

BADANIE PRZEZCZASZKOWEJ ULTRASONOGRAFII DOPPLEROWSKIEJ W KIERUNKU PRZETRWAŁEGO OTWORU OWALNEGO ( PFO )

Celem badania jest wykrycie wrodzonej wady serca pod postacią ubytku przegrody międzyprzedsionkowej będącej czynnikiem ryzyka kryptogennego udaru niedokrwiennego mózgu. Badanie odznacza się wysoką czułością ( 95 %) oraz specyficznością ( 92 %) porównywalną do przezprzełykowej echokardiografii (TEE) wymagającej endoskopowego wprowadzenia głowicy ultrasonograficznej do przełyku celem pośredniego obrazowania jam serca.

Jak przebiega badanie?

Badanie przeprowadza lekarz, niezbędną do przeprowadzenia badania kaniulację żyły okolicy zgięcia łokciowego prawego (venflon) wykonuje pielęgniarka. Badanie przeprowadza się dwuetapowo. W pierwszym  sporządzony bezpośrednio przed podaniem kontrast salinowy zawierający zawiesinę mikropęcherzyków powietrza (mieszanina 9 ml roztworu soli fizjologicznej i 1 ml powietrza) zostaje podany dożylnie w warunkach spoczynku. W drugim bezpośrednio po podaniu kolejnej porcji kontrastu pacjent wykonuje efektywną, trwającą 5 sek. próbę Valsalvy czyli parcie z powstrzymaniem się od  wypuszczenia powietrza.

Aparatura ultrasonograficzna, nieinwazyjnie monitorująca przepływ w wybranej tętnicy mózgowej posiada zdolność detekcji tzw. sygnałów mikrozatorowych odpowiadających w istocie krążącym mikropęcherzykom powietrza przedostającym się z prawej do lewej  połowy serca poprzez ptrzetrwały otwór owalny. W sytuacji, w której w pierwszym etapie badania wystąpi duża ilość sygnałów mikrozatorowych odstępuje się od wykonania etapu drugiego. Sprzęt używany do przeprowadzenia badania jest jednorazowy. Badanie, przeprowadzone zgodnie ze standardem jest bezpieczne. Do jego wykonania nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie pacjenta.

Wskazania do przeprowadzenia badania obejmują:

  • Diagnostykę przyczyn przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA)
  • Diagnostykę czynników ryzyka udaru mózgu u chorych w przedziale wieku 18-60 lat
  • Migrenę, w szczególności z aurą
  • Diagnostykę niemych klinicznie zmian naczyniowych mózgu (silent infarcts)
  • Diagnostykę niespecyficznych zmian demielinizacyjnych mózgu podejrzanych o pochodzenie naczyniowe
  • Przemijających zaburzeń świadomości z objawami deficytu neurologicznego

Bo w medycynie najważniejszy jest człowiek